RTS EPD -ympäristöseloste esittää luotettavasti rakennustuotteiden ympäristövaikutukset.

Kysyntä kestävän kehityksen vaatimukset täyttäville kiinteistöille kasvaa ja siinä apuna sekä olennaisena tiedon lähteenä toimivat kolmannen osapuolen verifioimat EPDt. Tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä ja rakennusten hiilijalanjäljen laskennan apuna käytetään materiaalien osalta verifioituja ympäristöselostetietoja.

RTS EPD -ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. RTS EPD-ympäristöseloste on tyypin III ympäristömerkki.

EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi nk. hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

Rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten.

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen

  • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset. 
  • Ympäristöseloste voidaan tehdä myös toisia yrityksiä varten, jolloin selosteessa esitetään yritykselle olennaiset tiedot toisten yritysten tiedontarpeen kannalta.
  • Ympäristöseloste voidaan laatia myös kuluttajia varten, jolloin kaikista teknisimmät tiedot voidaan jättää pois ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen. Tällöin seloste ei ole standardin EN15804 mukainen.

RTS EPD -ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, jne.).

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset.

RTS EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.