Rakennusmateriaalien päästöluokitus kehittyy 

M1-luokitus on auttanut parantamaan suomalaista sisäilman laatua jo yli 25 vuotta ja tänä aikana sekä rakennusmateriaalien päästöissä että huoneilmasta mitatuissa pitoisuuksissa on nähty selvää laskua. M1-luokituksen kriteerit eivät ole terveysperustaisia, vaan ne perustuvat tutkittuun tietoon sekä parhaaseen tietämykseen siitä, minkälainen päästötaso voi olla ongelmallinen sisäilmaston kemiallisen laadun kannalta.

M1-luokituksen nykykriteerien taso on hyvä, eikä tällä hetkellä nähdä tarpeelliseksi esimerkiksi tiukentaa raja-arvoja vain tiukentamisen ilosta. Verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin päästöluokituksiin, M1-luokitus on kattavampi ottaen huomioon sekä materiaalien kemialliset sisäilmapäästöt että niiden hajun. Näin ollen voidaankin sanoa, että suomalainen M1-luokitus on kokonaisuutena tiukempi ja vaikeampi saavuttaa kuin moni muu päästöluokitus, vaikka toisaalla voidaankin painottaa jotain tiettyä päästöä eri tavoin kuin Suomessa. 

Maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu, joten myös rakennusmateriaalien päästöluokituksen täytyy kehittyä ajan mukana. Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja kalusteiden M1-luokitusta ohjaava Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätoimikunta Sisäilmasto (PT 17) päätti keväällä 2022 aloittaa kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli varmistaa suomalaisen päästöluokitusjärjestelmän yhteensopivuus EU-taksonomian kanssa.

Syyskuussa 2022 PT 17 hyväksyi ratkaisun, jossa EU-taksonomiassa käytettävien sisäilmapäästökriteerien todentaminen on mahdollista myös M1-luokitustodistuksen avulla. Jatkossa M1-luokitusta hakeva yritys voi halutessaan yhdistää tavanomaiseen M1-luokitusprosessiin myös muun muassa EU-taksonomian vaatiman päästötarkastelun. Koska M1-luokituksen kriteeristön lisäksi tapahtuva päästötarkastelu ei ole relevantti kaikille M1-luokituksen piiriin kuuluville tuoteryhmille, päätettiin kyseinen tarkastelu toteuttaa vapaaehtoisena lisäyksenä. Päästötarkastelu pyritään saamaan markkinoille mahdollisimman pian, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Tiedotamme aiheesta lisää, kun palvelun vaatimat tekniset ratkaisut on saatu kehitettyä ja palvelu on saatavilla. 

Myös M1-luokituksen vaatimien laboratoriotestausten ohjenuorana toimiva testausprotokolla on päivittymässä. Mullistavia muutoksia protokollaan ei ole tulossa, mutta päivitystyön tarkoituksena on huomioida testausprotokollan taustalla olevien standardien päivittyminen, tarkentaa olemassa olevia ohjeistuksia sekä tuoda protokollaan tuoteryhmiä, joihin siinä ei ole aikaisemmin otettu suoranaisesti kantaa. Protokollan päivitystyö pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Lisätietoja: 

Katri Leino 
tuotepäällikkö, M1-luokitus 
+358 400 861 088, m1(at)rakennustieto.fi