Tuoteryhmittely: Yhteystiedot

Mikä on tuoteryhmä?

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään käyttötavaltaan ja fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, voidaan ne luokitella tuoteryhmänä. Tästä menettelystä sovitaan ennen testausta luokitustyöryhmän kanssa. Tuoteryhmä muodostetaan luokitustyöryhmässä tuotteiden yksityiskohtaisten koostumus- ja ominaisuustietojen perusteella. Myös hakijan ehdotukset ryhmittelyn suhteen pyritään huomioimaan.

Voit hakea tuoteryhmittelyä täyttämällä hakemuslomakkeen. Valitse lomakkeella kohta ”Uusi hakemus” ja lisää liitteeksi tuotetaulukko, johon on kirjattu tuotteiden yksityiskohtaiset tuotetiedot. Liitä mukaan myös mahdolliset tuote-esitteet. Ilmoitathan taulukossa selkeästi, että kyseessä on tuoteryhmittelyhakemus.

Mallipohjia erilaisten tuotteiden ryhmittelyyn löytyy erillisestä ohjeesta luokituksen hakuun ja tuoteryhmittelyyn.

Tuotteiden testaus

Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, Rakennustietosäätiön hyväksymässä laboratoriossa. Testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sovitaan suoraan laboratorion kanssa. Laboratorio antaa myös ohjeet tuotteen pakkaus- ja toimitustavasta

Lisätietoja materiaalin käsittelystä, pakkauksesta ja testauksesta löytyy myös testausprotokollasta. Hakija vastaa testaukseen liittyvistä kuluista ja ne maksaa suoraan testauslaitokselle.
Hakija ilmoittaa tuotteen valmistukseen ja näytteen keräämiseen liittyvät tiedot käyttäen laboratoriolta saatavaa näytteenottoraporttia.

Testattavat ominaisuudet:

  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio
  • Formaldehydin (HCOH) emissio
  • Ammoniakin (NH3) emissio
  • EY:n asetuksen nr. 1272/2008 luokkiin 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissio
  • Haju

Luokitusta haetaan hakemuksella

Testautettuaan tuotteensa valmistaja tai maahantuoja voi hakea M1- päästöluokitusta. Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

  • tuotetiedot (tuotekortti tmv.)
  • tuoteryhmittelytaulukko (ryhmähakemus)
  • testiraportti
  • Käyttöturvallisuustiedote

Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä aina luottamuksellisesti. Luokitustyöryhmä koostuu puolueettomista asiantuntijoista. Kokouksia järjestetään kerran kuussa ja kokouspäivämäärät julkaistaan ennakkoon.
Luokitus myönnetään kerralla kolmeksi vuodeksi.

Saamme paljon M1-luokitushakemuksia, joten pyydämme toimittamaan hakemuksen hyvissä ajoin ennen kokouspäivämäärää, viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta.

Mikäli tuotteen valmistustavassa, koostumuksessa tai muissa ominaisuuksissa ei ole kolmen vuoden voimassaolon aikana tapahtunut muutoksia, voi luokituksen voimassaoloa jatkaa jatkohakemuksella vielä seuraavat kolme vuotta. Tällöin hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan vain uusin versio tuotteen tuotetiedoista. Kun tuotteen luokitus on ollut voimassa yhteensä 6 (3+3) vuotta eli sitä on kerran jatkettu jatkohakemuksella, tulee luokitus uusia.

Uusintahakemuksen yhteydessä tuote on testattava uudelleen. Tuoteryhmän kohdalla tulee ensin ottaa yhteyttä luokitustyöryhmään joka valitsee testattavan tuotteen. Voit valita hakemuslomakkeessa sinulle oikean vaihtoehdon (uusi, jatko tai uusinta).

Luokituksen voimassaolo, valvonta ja ilmoitusvelvollisuus  

Luokituksen käyttöoikeus myönnetään tuotteelle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä aikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella ja käyttää sitä tuotteen markkinoinnissa. Käyttöoikeuden haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan RTS:lle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tai muita ominaisuuksia, jos muutoksilla arvioidaan olevan vaikutusta tuotteen päästöihin.

Luokiteltujen tuotteiden laatua valvotaan pistokoemenettelyllä. Luokitustyöryhmä valitsee testattavat tuotteet vuosittain arpomalla. Tuote, jonka pistokoetulokset eivät täytä M1-luokituskriteerejä poistetaan luokiteltujen tuotteiden tietokannassa ja luokitusmerkin käyttöoikeus lakkaa.

Lisätietoja:

Tietoja liittyen luokituksen hakuun ja tuoteryhmittelyyn on koostettu ohjeeksi.

Ohje päivitetty marraskuussa 2020.