Yhteenveto M1-prosessista

Tuoteryhmittely: yhteystiedot

Mikä on tuoteryhmä?

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään käyttötavaltaan sekä fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, voidaan ne luokitella tuoteryhmänä. Tästä menettelystä sovitaan ennen testausta luokitustyöryhmän kanssa. Tuoteryhmä muodostetaan luokitustyöryhmässä tuotteiden yksityiskohtaisten koostumus- ja ominaisuustietojen perusteella. Myös hakijan ehdotukset ryhmittelyn suhteen pyritään huomioimaan.

Voit hakea tuoteryhmittelyä täyttämällä hakemuslomakkeen. Valitse lomakkeella kohta ”Uusi hakemus” ja lisää liitteeksi tuotetaulukko, johon on kirjattu tuotteiden yksityiskohtaiset tuotetiedot. Liitä mukaan myös mahdolliset tuote-esitteet. Ilmoitathan taulukossa selkeästi, että kyseessä on tuoteryhmittelyhakemus.

Mallipohjia sekä lisätietoja erilaisten tuotteiden ryhmittelyyn voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta m1(at)rakennustieto.fi. Lisätietoja tuoteryhmittelystä löytyy ohjeesta luokituksen hakuun ja tuoteryhmittelyyn.

Tuotteiden testaus

Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, Rakennustiedon hyväksymässä laboratoriossa. Testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä kustannuksista sovitaan suoraan laboratorion kanssa. Laboratorio ohjeistaa myös näytteenoton, tarvittavan näytemäärän sekä tuotteen pakkaus- ja toimitustavan.

Lisätietoja materiaalin käsittelystä, pakkauksesta ja testauksesta löytyy myös testausprotokollasta. Hakija vastaa testaukseen liittyvistä kuluista ja maksaa ne suoraan testauslaitokselle. Hakija ilmoittaa tuotteen valmistukseen ja näytteen keräämiseen liittyvät tiedot käyttäen laboratoriolta saatavaa näytteenottoraporttia.

Testattavat ominaisuudet:

 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC)
 • EU-LCI-listan mukaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot
 • Formaldehydin (HCOH) emissio
 • Ammoniakin (NH3) emissio
 • EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja Carc. 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissio
 • Hajun hyväksyttävyys

Luokitusta haetaan hakemuksella

Testautettuaan tuotteensa valmistaja tai maahantuoja voi hakea M1-päästöluokitusta. Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

 • testiraportti
 • tekniset tuotetiedot (esim. tuotekortti)
 • käyttöturvallisuustiedote (vaaditaan vain kemiallisilta rakennustuotteilta)
 • tuoteryhmittelytaulukko (tuoteryhmähakemus)

Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä luottamuksellisesti. Rakennustietosäätiön nimittämä luokitustyöryhmä koostuu puolueettomista asiantuntijoista. Luokitustyöryhmän kokouksia järjestetään kerran kuussa (pois lukien loma-ajat) ja kokouspäivämäärät julkaistaan ennakkoon. Luokitus myönnetään kerralla kolmeksi vuodeksi.

Käsittelemme paljon M1-luokitushakemuksia, joten pyydämme toimittamaan hakemukset hyvissä ajoin, viimeistään neljä työpäivää ennen kokousta. Luokitustyöryhmän päätökset ja hyväksyttyjen hakemusten luokitusdokumentit toimitetaan hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiin kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

Mikäli tuotteen valmistustavassa, koostumuksessa tai muissa ominaisuuksissa ei ole kolmen vuoden luokitusjakson aikana tapahtunut muutoksia, voi luokituksen voimassaoloa jatkaa jatkohakemuksella vielä seuraavat kolme vuotta ilman uusintatestausta. Tällöin hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan:

 • ajantasaiset tuotetietodokumentit (esim. tuotekortti tai esite, josta käy ilmi tuotteen tekniset ominaisuudet)
 • käyttöturvallisuusdokumentit (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • allekirjoitettu ja päivätty dokumentti tuotteen/tuotteiden sekä tuotantoprosessin muutoksista sitten edellisen hakemuksen/laboratoriotestien (dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot sekä tuotenimet)
 • viimeisin testausraportti tai -raportit

Kun tuotteen luokitus on ollut voimassa yhteensä kuusi (3+3) vuotta eli sitä on kerran jatkettu jatkohakemuksella, tulee luokitus uusia.

Uusintahakemuksen yhteydessä tuote on testattava uudelleen. Tuoteryhmän kohdalla tulee ensin ottaa yhteyttä luokitustyöryhmään, joka valitsee testattavan tuotteen. Tätä varten tulee täyttää hakemus, johon liitetään tuoteryhmittelytaulukko sekä tuotteiden tekniset tiedot. Luokitusta uusittaessa tuoteryhmien testattavat tuotteet määritetään aina uudestaan vaikkei tuoteryhmässä olisikaan tapahtunut muutoksia.

Luokituksen voimassaolo, valvonta ja ilmoitusvelvollisuus  

Luokituksen käyttöoikeus myönnetään tuotteelle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä aikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella ja käyttää sitä tuotteen markkinoinnissa. Käyttöoikeuden haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan Rakennustiedolle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tai muita ominaisuuksia, jos muutoksilla arvioidaan olevan vaikutusta tuotteen päästöihin.

Luokiteltujen tuotteiden laatua valvotaan pistokoemenettelyllä. Luokitustyöryhmä valitsee testattavat tuotteet vuosittain arpomalla. Tuote, jonka pistokoetulokset eivät täytä M1-luokituskriteerejä poistetaan luokiteltujen tuotteiden tietokannassa ja luokitusmerkin käyttöoikeus lakkaa.

Lisätietoja:

Tietoja liittyen luokituksen hakuun ja tuoteryhmittelyyn on koostettu ohjeeksi.

Ohje päivitetty marraskuussa 2020.