RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristöt on tarkoitettu olemassa olevien kiinteistöjen ympäristöominaisuuksien ja työympäristön ympäristöominaisuuksien arviointiin.

Kriteeristöissä huomioidaan CEN/TC 350 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet sekä monipuolisesti kiinteistön turvallisuus ja käyttäjien hyvinvointi. Kriteeristöt on tarkoitettu hyödynnettäväksi kiinteistövastaavan ja tilan käyttäjän työkaluna ympäristönäkökohtien huomioinnissa. Ne auttavat arvioimaan ja kehittämään rakennuksen ympäristöominaisuuksia kattavan kriteeristön kautta. RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöt löytyvät RTS-ympäristöluokituksen työkalusta sekä pdf-muodossa sivulta Ladattavat materiaalit.

Luokituksen tarkoituksena on

  • edistää käyttäjäyhteistyötä
  • parantaa kiinteistöjen ja käyttäjien ympäristövastuullisuuteen liittyviä osa-alueita ja ympäristömyönteisyyttä
  • kannustaa jatkuvaan parantamiseen

Koska luokituksessa kannustetaan jatkuvaan parantamiseen, osa kriteereistä on pakollisia. Pakollisilla kriteereillä on vuosiseuranta.

Koko tarkan arviointikriteeristön lisäohjeineen voit ladata tästä:

RTS -ympäristöluokitus – Käyttövaiheen arviointikriteeristö – Toimitila- ja palvelurakennukset 2019 (versio 180820)


Kriteeristö jakautuu kahteen kokonaisuuteen, jotka voidaan arvioida erikseen.

Jaosta huolimatta vastuun rajanveto kiinteistön ja vuokralaisen välillä ei aina ole selvä. Pääosa tekijöistä liittyy sekä kiinteistön käyttäjän että omistajan vastuulle. Vastuut on tässä jaettu ensisijaisesti siten, kumpaan tekijä enemmän vaikuttaa.

Kriteeristö jakautuu pääteemoihin seuraavasti:

  Kiinteistö Käyttäjä
Hallinto ja turvallisuus Ylläpito Ympäristövastuu
Ympäristö ja energia Ympäristövaikutukset
Sisäympäristö ja hyvinvointi Sisäilmaston laatu Työhyvinvointi

Kiinteistön ympäristövastuu

Kriteeristön avulla arvioidaan rakennuksen teknisten järjestelmien ja toiminnan ympäristömyönteisyyttä, turvallisuutta ja sisäilman laatua. Osio keskittyy ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla ja vaikutusvallassa oleviin tekijöihin. Kriteeristössä esitetyt kriteerit:

KH1.5            Vihreä vuokrasopimus

KH2.2            Käyttövaiheen kosteudenhallinta

KH2.3            Kulutuskestävyys

KH2.4            Ylläpidettävyys

KH3.1            Turvallisuus

KH3.2            Esteettömyys

KY1.1            Energianhankinnan hiilijalanjälki

KY1.2            Kylmäaineet

KY1.3            Rakennuksen käytön lisääminen

KY2.1            Kiinteistön energiatehokkuuskulutus

KY2.2            Energiankäytön mittaus

KY2.5            Energiankäytön hallinta

KY2.4            Energiatehokkuuden kehittäminen

KY3.1            Vedenkäytön tehokkuus

KY4.1            Viherympäristö

KY4.2            Hulevesien hallinta

KY5.1            Pyöräilyä tukevat tilat

KY5.2            Sähköautojen latauspisteet

KY6.1            Jätehuoltotilat

KS1.1             Lämpöolosuhteiden hallinta

KS1.2             Sisäilman laatu

KS1.3             Epäpuhtauksien hallinta

KS5.1             Kiinteistön aktivoivat ratkaisut

Käyttäjän ympäristövastuu

Kriteeristön avulla arvioidaan tilojen käyttäjän ympäristövastuuta, toimintojen ja työhyvinvoinnin huomioimista tilaratkaisuissa sekä tilan käyttäjien koettua tyytyväisyyttä kyselyn kautta. Kriteeristössä esitetyt kriteerit:

TH1.1             Toiminnan ympäristötavoitteet

TH1.2             Hankintojen ympäristövaatimukset

TH2.1             Siivouksen laatu

TY1.1             Käyttäjän toiminnan hiilijalanjälki

TY1.2             Tilankäytön tehostaminen

TY2.1             Käyttäjän energiatehokkuus

TY2.2             Energiankäytön hallinta

TY5.1             Työmatkaliikenne

TY5.2             Matkustamisen päästöjen vähentäminen

TY6.1             Jätehallinta

TS1.1             Lämpöolosuhteet

TS1.2             Sisäilman laatu

TS2.1             Valaistuksen laatu

TS2.2             Valaistusergonomia

TS2.2             Luonnonvalo

TS2.3             Työympäristön biofilia

TS3.1             Ryhmätyötilojen ääneneristys

TS3.2             Tila-akustiikka

TS3.3             Työympäristön akustinen hallinta

TS4.1             Taukotilat

TS4.2             Aktivoivat työtilat

TS4.3             Ergonomiset työtilat

TS4.4             Työympäristön viihtyisyys


Pakolliset vuosiseurattavat kriteerit

Kriteeristössä on muutama pakollinen kriteeri, joita seurataan vuosittain. Vuosittain seurattavien kriteerien tiedot päivitetään kriteeristöön aina käyttäjätyytyväisyys- ja työmatkakyselyn laadinnan jälkeen. Seurattavia kriteerejä ovat:

Kiinteistön ympäristövastuu

KH1.1 Ympäristötavoitteet

KY1.1 Energian hankinta

KY2.1 Energian kulutus

KH1.4 Käyttäjäyhteistyö

KH2.1 Kunnossapidon suunnitelmallisuus

Käyttäjän ympäristövastuu

TH1.1 Toiminnan ympäristötavoitteet

TY5.1 Työmatkaliikenne

TY6.1 Jätehallinta

TS1.1 Lämpöolosuhteet