RTS-ympäristöluokituksen Hanke2022 -kriteeristöt soveltuvat uudisrakennus- sekä peruskorjaushankkeiden ympäristösuorituskyvyn tavoitteenasetantaan, johtamiseen ja luokittamiseen. Hanke2022 sisältää omat kriteeristönsä asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille.  Kriteeristön avulla saadaan hankkeen ympäristötavoitteet huomioitua oikea-aikaisesti hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon ja aina parin vuoden käyttöjakson toteutuneiden olosuhteiden varmentamiseen.

Hanke2022 -kriteeristö soveltuu perinteisen rakennusprosessin ohjaamiseen yhtä hyvin kuin kvr- tai allianssihankkeisiin. Kriteeristö ja sitä tukeva työkalu ohjaavat hankeryhmän työskentelemään yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hanke2022 -kriteeristö koostuu viidestä pääryhmästä; Prosessi, Talous, Ympäristö ja energia, Sisäilma ja terveellisyys sekä Innovaatiot. Pääryhmät jakautuvat useampaan kokonaisuuteen ja yksittäisiä arvioitavia kriteereitä on 28 ja lisäksi innovaatiokriteeri. RTS-ympäristöluokitus perustuu kriteereistä saataviin pisteisiin ja sitä kautta muodostuvaan tähtiluokitukseen. Tähtiä hanke voi saada yhdestä viiteen, jossa viiden tähden hanke edustaa ylintä luokkaa. Varsinaisista kriteereistä voi saada maksimissaan 100 pistettä ja pistekertymää voi täydentää innovaatioista saaduilla pisteillä. Jokaisesta hyväksytystä innovaatiosta voi saada 2 pistettä. Eri tähtiluokille on asetettu myös minimivaatimuksia, jotka täytyy täyttää tähdättäessä kyseiseen luokkaan.

Hanke2022 -kriteeristö sisältää uudistuksia 2018 julkaisuihin RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöihin. Suurimpia muutoksia ovat rakennusprosessiin liittyvien toimijoiden pätevyysvaatimusten tarkennukset, taustatietojen ajantasaistukset, rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta sekä taksonomian vaatimusten huomiointi. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu ympäristöministeriön 30.9.2022 esittelemään lausuntoversioon rakennuksen ilmastoselvityksestä ja sekä kansallisen CO2data.fi -tietokannan konservatiivisten arvojen käyttöön. Hiilijalanjäljen säästölaskurin vertailuarvojen perustana on soveltuvin osin CO2data.fi arvot sekä laajaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan perustuvan aineiston materiaali. Vertailuarvot tullaan päivittämään laskuriin, kun kansalliset arvot on hyväksytty.

EU-taksonomia tuo rakennusten ympäristösuorituskyvyn arviointiin talouden mukaan. RTS-ympäristöluokituksen Hanke2022 kriteeristöt ovat taksonomia yhteensopivia. Kriteeristöä päivitetään myös taksonomian vaatimuksia vastaavaksi, kun EU-komissiolta saadaan uusia vaatimuksia ja vaatimusten tulkintoja.